Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 5 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016.

bo-tat-tai-gia-phan-5-thich-phap-hoa
Phát tâm bồ đề để làm bồ tát

Bồ tát tại gia phần 5 – Giảng giải kinh Ưu bà tắc giới

Bồ tát tại gia là một seri dài kỳ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng về kinh Ưu bà tắc giới là những hướng dẫn cho những Cư sĩ, Phật tử tại gia tu tập theo đức hạnh của Phật pháp, và có những giới mà mình phải giữ khi tu tập, chứ không phải chỉ những tăng ni mới phải làm.

Video Bồ tát tại gia phần 5 – Thích Pháp Hoà

Đây là một phần trong phẩm thứ 2 về phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là một danh từ quen thuộc của người học Phật đều biết.

Bồ đề là sáng suốt, là giác ngộ, là tỉnh giác. Giây phút nào chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, tỉnh giác thì chúng ta giác ngộ. Giây phút nào chúng ta chưa phát tâm trong sáng thì chưa bồ đề.

Chúng ta nếu làm việc gì mà không phát tâm thì làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn.

Phẩm thứ hai nói vì sao mình phát tâm và làm thế nào để phát tâm?

Chúng ta không thấy điều gì đó để phát tâm thì làm sao mà phát tâm được.

Tu hành chúng ta phải phát tâm lập nguyện, nếu tâm không phát lập không nguyện thì việc không thành. Không chỉ trong tu tập mà trong tất cả mọi việc trong cuộc sống chúng ta đều phải làm như thế.

Nếu chúng ta có tâm bồ đề thì sẽ có tâm hồn đẹp hơn, các việc làm tốt sẽ nhiều hơn. Đó là một thành công của tâm mình phát. Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 5 của Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về điều này.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar