Bài pháp thoại Chân ngôn trong cuộc sống do Thượng toạ Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc vào ngày 24/06/2017.

thich-phap-hoa-chan-ngon-trong-cuoc-song

Chân ngôn trong cuộc sống luôn tồn tại

Tóm gọn lời dạy của Phật trong 3 câu: Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch hoặc cứu độ chúng sinh. Trong bài thuyết pháp này Thầy Thích Pháp Hoà sẽ lý giải trong từng cấp bậc để đệ tử hiểu rõ hơn khi học Pháp.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Chân ngôn trong cuộc sống

Trong 3 giai đoạn thọ giới là thọ tam quy ngũ giới tránh mọi điều ác, thứ hai là thọ thập thiện là làm 10 việc tốt, cứu độ chúng sanh là thọ bồ tát giới. Phật đã hướng dẫn chúng ta tu từng bước đến khi nào chúng ta đạt tới đỉnh tu tập.

Chân ngôn trong cuộc sống của chúng ta cũng như những gì mà Phật ngộ và dạy lại cho chúng ta để thoát khỏi những nỗi đau khổ trong cuộc sống.

Đạo Phật hiện nay cũng đã hội nhập và đi vào cuộc sống, phù hợp với văn hoá của nước đó nhưng vẫn nói lên được đạo lý và chân ngôn trong cuộc sống. Do đó, khi chúng ta học Phật không phải chỉ rập khuôn máy móc cứng nhắc mà hãy hiểu và thực hành, vận dụng vào cuộc sống của mình.

Có những chân ngôn cuộc sống do Phật dạy đến nay vẫn đúng, nhưng cũng có những thứ đã được hoà nhập vào văn hoá của các nước khác. Bởi vậy, ngày nay khi học và tu hành Phật pháp thì bạn cần phải ứng dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Đánh giá bài viết!