Bài pháp thoại Công đức lễ Phật do Đại đức Thích Pháp Hòa tại trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 28/06/2017.

cong-duc-le-phat-thich-phap-hoa2
Công đức lế Phật sẽ có nếu ta thành tâm

Chúng ta luôn biết rằng lễ Phật thì sẽ có được công đức, nhưng không phải ai cũn biết tường tận công đức ấy là gì. Tại pháp thoại Công đức lễ Phật của Thầy Thích Pháp Hoà đã chỉ rõ 5 công đức gồm: “đoan chánh, tiếng tốt, nhiều tiền lắm của, sanh dưỡng trong nhà trưởng giả, chết sanh cõi lành”. Như vậy, chúng ta lễ Phật đã có công đức phước báo không chỉ trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

Video Công đức lễ Phật của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Đức Phật Như Lai có tín, có giới, có văn, có tuệ, có sắc lành thành tựu. Nhưng muốn có công đức thì chúng ta phải dụng tâm lễ Phật để có được công đức trọn vẹn. Trong thực tế thì nhiều người mặc dù đi chùa, lạy xong, cầu xin, khấn nguyện nhưng lại không đúng theo chánh pháp, thậm chí không có lời hay ý đẹp.

Chúng ta đi chùa không phải chỉ một mục đích là lấy Công đức lễ Phật mà còn vì con đường mà Phật dẫn chúng ta đi để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất khi bạn lễ Phật thì hãy tâm sinh hoan hỷ, siêng bố thí, biết niệm Phật pháp, chính kính thì mới mong có được những phước báo đầy đủ trọn vẹn. Thậm chí điều đó còn là lúc giúp tâm hồn của mình thanh thảnh thản hơn.

Bài thuyết pháp Công đức lễ Phật của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp chúng ta biết cách bái Phật và tâm sinh chánh niệm để đạt được nhiều điều tốt lành.

Đánh giá bài viết!