Kinh Phật

Kinh Phật là tất cả những kim ngôn hay lời dạy của Đức Phật lúc còn ở đời được truyền thừa bằng hình thức truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác, sau được ghi chép lại thành văn bản. Mỗi tập Kinh Phật thuyết ra đều là chân lý giáo huấn chúng sanh sống tốt đẹp hơn.

Tìm hiểu về Kinh Phật

kinh-phat

Kinh Phật là một khái niệm chỉ chung các lời dạy của Phật về đạo đức và con đường tu tập, những phép tắc quy định đời sống. Những lời này là chân lý không thể thay đổi, hợp với trình độ mọi người. Tụng Kinh hay nghe pháp là cơ hội tốt nhất để tư duy, học hỏi, soi xét quán chiếu lại chính bản thân mình. Từ đó mà thấy được rõ ràng chỗ mê mờ, khai mở tâm trí. Tuy nhiên, căn cơ của chúng sanh không đều nên chúng ta cần phải lựa chọn những bộ Kinh phù hợp với căn cơ và sở nguyện mà nghe hay tụng đọc.

Những bộ Kinh Phật thường tụng là: Phổ Môn, Thủy Sám, A Di Đà, Dược Sư, Báo Ân, Địa Tạng, Pháp Hoa, Lương Hoàn… Còn những tập Kinh dài như: Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Đại Bát Nhã, Bảo Tích… thì một phần vừa dài vừa có nghĩa lý thâm sâu nên ít người tụng đến.

Tụng Kinh Phật hay nghe thuyết pháp cũng có lợi ích nhưng điều quan trọng nhất là phải ứng dụng thực hành được những nghĩa lý trong Kinh mới kết quả. Nếu tụng Kinh nghe Pháp mà không phá từ kiêu mạn, thực hành hạnh khiêm cung thì mất đi rất nhiều công đức.

Những lời giáo hóa trong Kinh Phật đều là những lời sáng suốt do lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật nói ra. Nếu chúng ta chí tâm tu tập sẽ được nhiều lợi ích cho mình, gia đình và những người xung quanh. Đồng thời lấy lời Phật dạy là phương châm sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc và an lạc hơn.

Page 2 of 2 1 2